సవరించబడిన వడ్డీ రేట్లు వివరములు
 

డిపాజిట్ల కాలపరిమితి

ది.9 .10 .17

నందు అమలులో

ఉన్న రేట్లు

ది.011217

నుండి ది 301217 వరకు

అమలు పరచవలిసిన వడ్డీ రేట్లు

 

సేవింగ్స్ ఖాతాలకు

 

4.00%

 

4.00%

15 రోజుల నుండి   45 రోజుల వరకు4.00%4.00%
46 రోజులు నుండి   90 రోజులు వరకు5.00%5.00%
91 రోజులు నుండి   1 సం|| వరకు7.00%7.00%
1 సం|| నుండి  మరియు 3 సం|| వరకు7.75%8.25%
3 సం|| లు పై మరియు 5 సం|| వరకు7.50%7.50%
5 సం|| పై బడి7.50%7.50%